понеделник, 3 октомври 2016 г.

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по чужд език

І. ВИД НА ИЗПИТА 

Изпитът е писмен и анонимен. Изпитът се провежда по следните чужди езици: английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език и руски език. 

II. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Тематични области – лексика 

• Човек и общество – семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.; 
• Аз и другите – приятели, социални контакти, средства за комуникация; 
• България и светът – основни социокултурни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност, европейска интеграция. 

III. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

При слушане: 

• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене и стандартно произношение; 
• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- и телевизионни предавания по актуални въпроси; 
• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот. 

При четене: 

• Извлича основна информация и разбира основни социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език; 
• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми; 
• Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми; 
• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателски писма. 

При писане: 

• Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението, спазване на зададения обем и форма, спазване на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис; 
• Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти; 
• Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация. 

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента: 

слушане с разбиране; 
• четене с разбиране; 
• езикови задачи (лексика и граматика); 
• създаване на писмен текст. 

Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи – от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор. Максималният брой точки е 70. Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30. Общият максимален брой точки е 100. 

V. ВРЕМЕТРАЕНЕ 

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа, разпределени в 3 модула със следното времетраене:

 - английски език:

първи модул - 1 астрономически час
втори модул - 1,5 астрономически часа
трети модул -1,5 астрономически часа

- немски, френски, руски, италиански и испански език:

първи модул - 1 астрономически час
втори модул - 1 астрономически час
трети модул -2 астрономически часа


Няма коментари:

Публикуване на коментар